50ft Tour Poster

European tour poster, with a 50’s sci-fi/horror film theme.

Design: JMorgan

SKILLS INVOLVED

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator